2.1   Privacy beleid Autorijschool Prima

Het privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Prima verwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Autorijschool Prima, geef je door ondertekening van onderhavig privacy beleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Autorijschool Prima in lijn met het Privacy beleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

[Naam, adres, telefoonnummer, KvK nummer van de rijschool]

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Autorijschool Prima is bereikbaar via [email-adres of telefoonnummer]

2. Welke gegevens verwerkt Autorijschool Prima, voor welk doel

2.1  In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en) worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke  les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):

Algemene persoonsgegevens:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) adresgegevens
 3. d) telefoonnummer
 4. e) e-mailadres
 5. f) bankrekeningnummer
 6. g) leerling/kandidaat nummer
 7. h) geboorteplaats
 8. i) geboortedatum
 9. j) Aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door rijschool.

Bijzondere persoonsgegevens:

 1. k) gegevens waaruit iemands etniciteit uit kan worden afgeleid.
 2. l) gegevens omtrent gezondheid
 3. m) aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door rijschool.

2.2     Autorijschool Prima verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

         

 1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
 1. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt en – wanneer van toepassing – eenmaal in de 5 jaar gebruikt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van de nascholingscursus aangaande E95, het hef- en reachtruckcertificaat en ADR gevaarlijke stoffen.
 1. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je – wanneer van toepassing – eenmaal in de 10 jaar per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van de nascholingscursus aangaande het VCA-diploma.
 1. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je – wanneer van toepassing – eenmaal in de 3 jaar per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van de ISO-certificering.
 1. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je – wanneer van toepassing – eenmaal in het jaar per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van de BHV-herhalingscursus.
 1. Naam, leerling nummer en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.
 1. Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Prima rijschool.
 1. Indien je bij Autorijschool Prima een A, A1, A2, AM, B(E), C1(E), C(E), D1(E) rijbewijs hebt gehaald dan wel een nascholingen/herhalingscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart Autorijschool Prima je gegevens, waaronder te rekenen het certificaat van deelname niet langer dan noodzakelijk.
 1. Enkel en alleen wordt voor de verkrijging van subsidie in welke hoedanigheid dan ook, aangaande (rijvaardigheid)cursussen, op welke aangeboden manier dan ook je naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mailgegevens verwerkt ter verstrekking aan de sociale-, dan wel ontwikkelingsfondsen waar Autorijschool Prima een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. Voornoemde verwerkte gegevens worden dan ook nimmer langer bewaard dan noodzakelijk.
 1. Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website/Facebook/LinkedIn-pagina. Autorijschool Prima plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Autorijschool Prima een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn-pagina ter promotie.
 1. Autorijschool Prima kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om – voor het plaatsvinden van de eerste rijles – een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Eigen verklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Autorijschool Prima deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

2.3     Autorijschool Prima kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven door het aanvinken van de in de lesovereenkomst opgenomen tickerbox/aanvinkvakje, verwerkt Autorijschool Prima voor haar gerechtvaardigd commerciële belang je naam en e-mailadres om je periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Autorijschool Prima toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijn(en)

4.1     Autorijschool Prima verwerkt en bewaart de aan Autorijschool Prima verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Prima de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Autorijschool Prima passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Autorijschool Prima gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Autorijschool Prima. Met de verwerkers heeft Autorijschool Prima dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacy beleid na te leven.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1     Via (info@autorijschoolprima.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Autorijschool Prima zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacy beleid, kan je eveneens contact opnemen met (info@autorijschoolprima.nl). Autorijschool Prima zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal AutorijschoolPrima je hiervan op de hoogte brengen.

6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Autorijschool Prima je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met (info@autorijschoolprima.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie (info@autorijschoolprima.nll).

7. Wijzigingen

Het privacy beleid kan, indien dat door Autorijschool Prima, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Prima rijschool bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacy beleid na te gaan.

 

Call Now Button